O nás

Co to je SVSS

Sdružení výrobců stavebních strojů (zkratka: SVSS) je občanským sdružením se sídlem v Dobříši.

Náplní tohoto sdružení je usnadňovat a podporovat, na národní i mezinárodní úrovni, koordinaci mezi výrobci, vývojovými pracovišti a jinými subjekty v oboru stavebních strojů. Jejich prostřednictvím tak zvyšovat technickou úroveň, konkurenceschopnost, jakost, bezpečnost a ekologické vlastnosti výrobků a v neposlední řadě hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti, a to na úrovni národní i mezinárodní.

Sdružení spolupracuje s evropskou asociací CECE (Committee for European Construction Equipment, http://www.cece-eu.org) se sídlem v Bruselu a je jeho řádným členem za Českou Republiku.

Spolupráce na úrovni CECE se rozvíjí v následujících oblastech:

  • koordinace se sesterskými národními organizacemi
  • zprostředkovávání a výměna informací o objektech společného zájmu
  • expertní činnost v odborných komisích a výborech
  • sledování a podpora standardizačních a legislativních procesů v Evropské Unii i mimo ni v oblastech společného zájmu.

Sdružení vykonává dle potřeby další činnosti podporující informovanost svých členů. Pro specializované oblasti zájmu se zřizují odborné sekce.

Zlepšováním koordinace výrobců stavební techniky a lepší informovaností o vývojových trendech a perspektivách chce sdružení SVSS svým dílem přispívat ke zkvalitnění tržního prostředí v České Republice.

Historie SVSS

Sdružení výrobců stavebních strojů (zkratka: SVSS) je zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR, dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů (září 2009).

 SVSS bylo založeno na ustavujícím sněmu dne 18. září 2009 na Dobříši. Ustavující členové byli: Doosan Bobcat Engineering s.r.o. (Dobříš) a AMMANN Czech Republic a. s. (Nové Město nad Metují). Na tomto prvním sněmu se ustanovily základní orgány – byl zvolen přeseda a revizní komise;  též byly odsouhlaseny stanovy sdružení. SVSS se rozhodlo podat přihlášku do evropské asociace CECE, a učinit tak ještě před říjnovým summitem této asociace.

Následně, na summitu CECE, který se konal 15. října 2009 v Bruselu, bylo SVSS přijato za řádného člena. Vstoupilo do Technické komise CECE, která zastřešuje oblast technických legislativ ve dvou směrech – na jedné straně shromažďuje a dává národním asociacím k dispozici informace o chystaných změnách a na straně druhé, koordinuje a vydává jejich případná stanoviska k těmto změnám. Technická komise zřizuje zvláštní projektové týmy, za účelem organizace práce na specializovaných tématech.

Na summitu CECE byl rovněž zvolen zástupce firmy AMMAN Czech Republic a.s., člen SVSS, členem řídícího výboru (Steering Group) CECE.

V říjnu 2009 vstoupilo SVSS též do Technické Normalizační komise TNK59 – Stroje a zařízení pro zemní ráce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu, která je poradním orgánem ÚNMZ (Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) pro komplexní řešení otázek technické normalizace v daném oboru působnosti. Jako řádným členům TNK59, bylo možné požádat o členství v evropské normotvorné organizaci CEN (Conformité Européenne), ve specializované pracovní skupině TC151/WG1 Earth-moving machinerty – Safety (Zemní stroje – Bezpečnost) na pozici „individual technical experts“. CEN potvrdila účast dvou členů SVSS (TNK59) v prosinci 2009.

Další sněm SVSS se konal dne 18. února 2010 v Dobříši. Na tomto sněmu bylo upřesněno, do kterých projektových SVSS vstoupí a bude v nich vyvíjet činnost. Bylo rozhodnuto obsadit následující projektové týmy technické komise CECE:

  • Outdoor Noise Directive (budoucí revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/14/EC o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí)
  • Machinery Directive (výklad a možné úpravy směrnice 2006/43/EC o technických požadavcích na strojní zařízení)
  • Engine Emissions (úpravy směrnice 97/68/EC o opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje)
  • New Russian Regulations (sledování standardizačních změn a trendů technické legislativy v Ruské Federaci, popř. jiných neevropských státech)
  • Roading (problematika silničních homologací zemních strojů -  v současné době není k dispozici jedna evropská směrnice, proto se postupuje dvěma směry – sledují se vybrané národní homolologace a též se analyzují možnosti úprav existujících směrnic pro homologace příbuzných kategorií strojů)
  • Carbon (monitoring iniciativ týkajících se: analýzy spotřeby CO2 u zemních strojů, metrik pro snižování tzv. uhlíkové stopy („carbon footprint“) a následně budoucích legislativ zahrnujících CO2)

V roce 2010 přibyl projektový tým CECE s názvem „Coneqt2“, věnovaný strategickým otázkám v následujících oblastech: a) udávat směr činnostem CECE, b) dosáhnout spolupráce mezi CECE a Evropskou komisí, c) jako navazující krok na oba výše uvedené, aktivně přebírat iniciativu v oblasti směrnic EU a nového legislativního přístupu). SVSS vstupuje i do tohoto projektového týmu.

Další sněm SVSS se konal v lednu 2011 v Novém Městě nad Metují. Kromě běžné agendy bylo provedeno krátké zhodnocení jedenapůlleté činnosti – bylo konstatováno, že –na úrovni vnějších vztahů - SVSS se i přes krátkost své existence a navzdory omezením (SVSS nemá k dispozici plně se věnující podpůrný tým a jeho kapacity finanční i časové možnosti jeho členů jsou omezené, s čímž je nutné počítat) se stalo respektovaným členem evropské asociace CECE jak na úrovni projektových týmů technické komise, tak i svým zastoupením v řídícím výboru; na interní úrovni, existence SVSS usnadňuje rychlou výměnu užitečných technických, legislativních informací i různých „případů dobré praxe“ mezi členy, výrobci stavební techniky v České Republice, a tím je naplňován záměr, se kterým bylo toto sdružení vytvořeno.

Login