Stanovy SVSS

Stanovy SVSS (občanské sdružení)

Čl. 1: Základní ustanovení

 1. Sdružení výrobců stavebních strojů, dále jen sdružení, je zájmovým sdružením výrobců stavebních strojů se sídlem v Dobříši, U Kodetky 1978, 263 01, Česká Republika.
 2. Sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů usnesením sněmu zakládajících členů dne 16.7.2009 v Novém Městě nad Metují.
 3. Sdružení je samostatným právním subjektem.

Čl. 2: Poslání a účel

 1. Posláním sdružení bude usnadňovat a podporovat – na národní i mezinárodní úrovni – koordinaci mezi výrobci, vývojovými pracovišti a jinými subjekty v oboru stavebních strojů a jejich prostřednictvím tak:
  • Přispívat ke zkvalitnění tržního prostředí
  • Zvyšovat technickou úroveň, konkurenceschopnost, jakost, bezpečnost a ekologické vlastnosti výrobků
  • Hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti a to na úrovni národní i mezinárodní
 2. Sdružení bude spolupracovat s evropskou asociací CECE (Committee for European Construction Equipment) se sídlem v Bruselu, za Českou Republiku, a tuto spolupráci bude rozvíjet v následujících oblastech:
  • Koordinace se sesterskými národními organizacemi v CECE
  • Zprostředkování a výměna informací o objektech společného zájmu
  • Expertní činnost v odborných komisích a výborech
  • Sledování a podpora standardizačních a legislativních procesů v Evropské Unii i mimo ni v oblastech společného zájmu
 3. Sdružení bude vykonávat dle potřeby další činnosti podporující informovanost svých členů:
  • Zajišťování překladů článků ze zahraničních odborných časopisů a jejich distribuci.
  • Zpracování přehledů o domácích a zahraničních výrobcích a situaci na domácím trhu.
  • Organizování technické a marketingové pomoci, zajišťování kontaktů se zahraničím.
  • Sledování a podpora standardizačních a legislativních procesů v ČR v oblastech společného zájmu
  • Organizování společných odborných akcí, apod.

Čl. 3: Členství

 1. Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická i právnická osoba podnikající na území ČR zabývající se činností, která je v souladu s těmito stanovami.
 2. Čestnými nebo přidruženými členy sdružení se mohou stát firmy a osoby, které podporují cíle a účel sdružení.
 3. Žádosti o členství ve sdružení je nutné doručit předsedovi sdružení písemně. Členství mohou získat jen ty subjekty, které uznají schválené stanovy sdružení a u kterých je možno očekávat plnění povinností vyplývajících ze stanov a jejich přijetí je v zájmu stávajících členů sdružení. Při odmítnutí žádosti o členství může žadatel s řádným písemným zdůvodněním požádat do 1 měsíce po převzetí odmítavého rozhodnutí, aby jeho žádost o přijetí projednal příští sněm.
 4. Členství ve sdružení končí vyhlášením konkursního řízení, likvidací podniku nebo písemnou výpovědí s půlroční výpovědní lhůtou k 31. 12. daného roku.
 5. Při zjištění provinění nebo jednání, pokud odporuje stanovám sdružení nebo usnesením orgánů sdružení, může sněm sdružení vyloučit příslušného člena samostatným usnesením.
 6. Vyloučený člen nemá žádné nároky na jmění sdružení.

Čl. 4: Práva a povinnosti členů

 1. Všichni řádní členové sdružení mají stejná práva a povinnosti. Získávají stejným dílem odborné informace, rady a pomoc sdružení při řešení problémů, které jsou v působnosti sdružení.
 2. Na čestné nebo přidružené členy sdružení se nevztahují práva a povinnosti řádných členů. Jejich práva a povinnosti určí sněm, který schválí jejich přijetí.
 3. Členství ve sdružení zavazuje k podpoře a uskutečňování poslání a účelu sdružení, k důslednému zajišťování a provádění přijatých usnesení a úzké spolupráci s vedením sdružení při plnění základních úkolů sdružení.
 4. Členové sdružení se zavazují poskytovat sdružení informace o výrobě a výrobcích potřebné pro plnění úkolů sdružení a v případě potřeby se zúčastňovat práce v odborných sekcích a pracovních skupinách.
 5. Čestní nebo přidružení členové sdružení se zavazují, že budou podporovat poslání a účel sdružení v rámci své činnosti.

Čl. 5: Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou následující:

 1. Sněm
 2. Předseda
 3. Revizní komise
 4. Odborné sekce

Čl. 6: Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem sdružení. Sněmu je oprávněn se účastnit každý člen sdružení. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem sdružení.
 2. Člen se může účastnit  sněmu osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
 3. Každý řádný člen sdružení má 1 hlas.
 4. Sněm svolává písemně předseda. Sněm je nutné svolat, požádá-li o to více než 1/4 členů, nejméně však 1x ročně s měsíčním předstihem. S pozvánkou zašle současně program a 10 dnů před konáním sněmu příslušné podklady k jednání.
 5. Každý sněm, který je řádně svolán podle stanov, je způsobilý usnášení, jsou-li přítomni členové, kteří mají více jak 75 % hlasů.
 6. O návrzích na doplnění programu v průběhu jednání rozhoduje sněm hlasováním.
 7. Sněm rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů přítomných členů sdružení. Kvalifikovaná většina znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně tři čtvrtiny hlasů přítomných členů.
 8. V nutných případech se může rozhodnutí sněmu uskutečnit hlasováním členů sdružení mimo sněm (per rollam) formou dopisu nebo e-mailu (předběžně lze potvrdit faxem nebo e-mailem). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně faxem nebo e-mailem všichni řádní členové sdružení a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
 9. Sněm sdružení řídí předseda, při jeho zaneprázdnění jmenuje svého zástupce. O průběhu sněmu, zejména o přijatých závěrech a usneseních se pořídí zápis, který podepíše předsedající a jeden člen sdružení a který obdrží všichni členové sdružení.
 10. Do působnosti sněmu zejména náleží:
  • volba předsedy sdružení na dobu 2 let
  • volba revizní komise na dobu 2 let
  • zřizování odborných sekcí a potvrzování jmenování jejich garantů předsedou
  • schvalování úkolů pro běžný hospodářský rok, rozpočtu sdružení, roční uzávěrky, zprávy předsedy a revizní komise o činnosti a hospodaření sdružení
  • odvolávání předsedy sdružení
  • stanovení způsobu financování sdružení včetně odměňování předsedy sdružení
  • schvalování změn stanov
  • schvalování volebního řádu
  • rozhodnutí o zániku sdružení

Čl. 7: Předseda

 1. Předseda sdružení řídí sdružení v období mezi sněmy a za svou činnost odpovídá sněmu.
 2. Úkolem předsedy je zejména:Výkon funkce předsedy sdružení trvá do nových voleb. Znovuzvolení je přípustné.
  • příprava jednání sněmu
  • zajišťování realizace usnesení sněmu
  • hospodaření s prostředky a s majetkem sdružení
  • provádění úprav rozpočtu v rámci schválené celkové částky
  • schvalování přijetí nových členů po konzultaci se stávajícími členy
 3. Předseda v případě potřeby svolává členy sdružení na zasedání mimo sněm a řídí toto zasedání. V případě nepřítomnosti ho řídí jím určený zástupce. Zasedání musí být svoláno, jestliže o to požádá nejméně 75% členů sdružení. Usnesení se schvalují kvalifikovanou většinou hlasů přítomných členů. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může předseda vydat usnesení (per rollam) na základě písemného nebo předběžně faxem nebo e-mailem potvrzeného souhlasu všech řádných členů. Ze zasedání se pořídí zápis, který podepíše předsedající zasedání a jeden člen. Zápis z tohoto zasedání je předseda povinen rozeslat všem členům sdružení.
 4. Předseda nebo jím pověřený člen jsou zplnomocněni zastupovat osobně sdružení vůči třetím stranám.
 5. Předseda nebo jím pověřený člen jsou oprávněni jednat za sdružení v různých orgánech, sekcích a komisích, například v asociaci CECE.
 6. Předseda jmenuje garanty jednotlivých odborných sekcí.

Čl. 8: Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá sněmu, počet členů a její složení určí sněm.
 2. Revizní komise sdružení zejména:
  • kontroluje hospodaření sdružení
  • upozorňuje na případná rozhodnutí předsedy, pokud jsou v rozporu se stanovami sdružení nebo obecně závaznými předpisy. Upozornění předloží sněmu sdružení.

Čl. 9: Odborné sekce

 1. Činnost sdružení může být rozšířena zřízením odborných sekcí podle technických oborů, které naplňují činnost podle stanov.
 2. odborných sekcích pracují členové sdružení podle svého zaměření.
 3. Člen sdružení může pracovat i ve více odborných sekcích.
 4. Odborné sekce vysílají se souhlasem předsedy sdružení své zástupce do odborných komisí a výborů asociace CECE, popř. jiných podobných sdružení, grémií apod.
 5. Odbornou sekci zřizuje sněm a potvrzuje jmenování jejího garanta předsedou. Garant koordinuje a řídí činnost odborné sekce.
 6. Výstupy z činnosti odborné sekce poskytuje její garant dohodnutou formou pouze členům sdružení a případně třetím osobám, přičemž se řídí čl. 11 odstavcem 3 těchto stanov.

Čl. 10: Finance, hospodaření

 1. Pro každý hospodářský rok je nutné zpracovat rozpočet a roční účetní uzávěrku, předložit je ke kontrole revizní komisi a dále k projednání a schválení sněmu sdružení.
 2. Hospodaření sdružení musí být v souladu s obecně platnými předpisy pro finanční hospodaření organizací.
 3. Činnost sdružení je financována účtováním nákladů za služby prováděné pro členy sdružení.
 4. Evidenci plateb provádí předseda nebo jím pověřený člen.
 5. Účetnictví sdružení vede předseda nebo jím pověřený člen nebo nezávislá firma podle zvláštní smlouvy, kterou schvaluje sněm.

Čl. 11: Povinnost mlčenlivosti v oblasti utajování podnikatelské činnosti členů sdružení

 1. Členové a orgány sdružení, jejich spolupracovníci vedou veškerá jednání nestranně a znalosti o obchodních a provozních poměrech členů sdružení, jakož i ostatní důležité údaje o sdružení musí držet v naprosté tajnosti.
 2. Dodržení zásady mlčenlivosti ve vztahu k utajovaným materiálům a podkladům v rámci sdružení platí pro všechny členy sdružení, a to i po ukončení jejich členství nebo činnosti v orgánech sdružení.
 3. Zveřejněny mohou být pouze informace a údaje, jejichž zveřejnění bylo schváleno sněmem sdružení, nebo členem, kterého se zveřejňované údaje týkají.
 4. Předávání informací a údajů členům sdružení se nepovažuje za zveřejnění.
 5. Při porušení mlčenlivosti rozhodne o způsobu postihu sněm.

Čl. 12: Závěrečná ustanovení

 1. Při zániku sdružení podle usnesení sněmu, použije předseda a revizní komise jmění sdružení na pokrytí závazků.
 2. Zůstatek rozdělí předseda a revizní komise mezi členy sdružení v poměru k výši zaplacených příspěvků za poslední 3 roky.
 3. Zánik sdružení bude oznámen příslušnému registračnímu místu.

Čl. 13: Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením sněmu sdružení a registrací na MV ČR.

V Novém Městě nad Metují dne 16.7.2009

Schváleno na zakládajícím sněmu sdružení.

 

Login